Margaretakyrkan Oslo.
Margaretakyrkan Oslo.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Margaretakyrkan Oslo.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatMargaretakyrkan Oslo. OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|