Nationalteatret, Oslo.
Nationalteatret, Oslo.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Nationalteatret, Oslo.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatNationalteatret, Oslo.29OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|