Wergelandsveien, Oslo.
Wergelandsveien, Oslo.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Wergelandsveien, Oslo.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatWergelandsveien, Oslo.285OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|