Frognersæteren, Oslo
Frognersæteren, Oslo
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Frognersæteren, Oslo
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatFrognersæteren, Oslo OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|