Sjömandsskolen, Oslo.
Sjömandsskolen, Oslo.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Sjömandsskolen, Oslo.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatSjömandsskolen, Oslo.677OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|