Grand Hotel, Eidsvoldsplads, Oslo
Grand Hotel, Eidsvoldsplads, Oslo
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Grand Hotel, Eidsvoldsplads, Oslo
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatGrand Hotel, Eidsvoldsplads, Oslo10OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|