Olav Ryes plass. Oslo.
Olav Ryes plass. Oslo.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Olav Ryes plass. Oslo.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatOlav Ryes plass. Oslo.1235OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|