Sjömandsskolen. Oslo
Sjömandsskolen. Oslo
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Sjömandsskolen. Oslo
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatSjömandsskolen. Oslo213[1]OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|