Sjömandsskolen, Oslo
Sjömandsskolen, Oslo
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Sjömandsskolen, Oslo
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatSjömandsskolen, Oslo613[3]OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|