Oslo. Fra Storgaten
Oslo. Fra Storgaten
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Oslo. Fra Storgaten
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatOslo. Fra Storgaten1328OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|